مخاطب

برای ارسال اطلاعات و درخواست ها

  • اخبار و اطلاعیه های مطبوعاتی: news@root-nation.com
  • محصولات جدید و تست دستگاه: editors@root-nation.com
  • عملیات و پشتیبانی فنی سایت: www@root-nation.com

سردبیر یوهن بریخوف است

برای کلیه موارد مرتبط با محتوا: انتشار اخبار، بیانیه های مطبوعاتی، مقالات و بررسی ها در سایت Root Nation:

  • e-mail: beerhoff@root-nation.com
  • telegram: @eugenebeerhoff

مدیر عامل - ولادیسلاو سورکوف

در کلیه امور سازمانی مانند: همکاری و مشارکت استراتژیک، انتشار مقالات تجاری و درج آگهی:

  • تلفن: +38 050 381 0084
  • e-mail: sv@root-nation.com
  • telegram: @Vladyslav_Surkov
  • skype: vlad.kiev.ua

لینک های مفید